Wyciąg z regulaminu:

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi który zawarł umowę na odległość przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
2. Prawo do zwrotu Towarów nie dotyczy podmiotów gospodarczych.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy złożyć pisemne oświadczenie w formie pisma wysłanego na adres Ad Eudezet, ul. Plonowa 23b, 91-156 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres sklep@cavomarine.com. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, który wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta,  lub w jakiejkolwiek innej pisemnej formie.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi pocztą elektroniczną (na adres e-mail podany przy zawieraniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to ten nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów. Konsument ponosi jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Powyższe nie dotyczy przesyłek paletowych i wysyłanych poza granice PL.
6. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi skutkami.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu Konsument odsyła Towary będące przedmiotem umowy od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania z powrotem towaru.

VIII. Rękojmia

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady towaru w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym w szczególności w art. 556 .
2. Sprzedający na podstawie art. 588 Kodeksu Cywilnego wyłącza w przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Jeśli kupiona rzecz ma wadę Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną bez wad albo usunięcia wady, może też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – a ile wada jest istotna –o odstąpieniu od umowy.
4. Sprzedawca ma obowiązek wymienić rzecz wadliwą na wolną bez wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
5. Sprzedawca ma prawo nie uznać wyboru Konsumenta jeżeli wybrany sposób nie jest możliwy do realizacji albo wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów.
6. Jeżeli Konsument zainteresowany jest obniżeniem ceny to powinien w składanym oświadczeniu określić kwotę obniżki w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
7. Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna (czyli drobna, nie przeszkadzająca w użytkowaniu rzeczy zgodnie z przeznaczeniem).
8.Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do oświadczenia lub zdania Konsumenta. W przeciwnym razie przyjmuję się że uznał on je za uzasadnione.
9. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi , jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.